بیمه مسئولیت

براساس قانون مسئوليت مدني ايران كليه افراد جامعه اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي در قبال زيان و صدمات وارده به ديگران مسئول مي باشند و بايد نسبت به جبران آن اقدام نمايند . بيمه مسئوليت مدني بر پايه مسئوليت شبه جرمي يا شبه عمدي مي باشد كه عامل زيان از روي بي احتياطي و غفلت موجب ضرر و زيان جاني و مالي به شخص ديگر ميشود ، با توجه به نوع فعاليت وعملـكرد واحـدهاي اجـرائي تأمين پوششهاي بيمه اي مسئوليت مدني مديران ، كارفرمايان و مجريان در قبال كاركنان و اشخاص ثالث بسيار حائز اهميت است .

انواع بيمه مسئوليت :
 • بیمه های خاص
 • بيمه مسئوليت توليد كنندگان و فروشندگان محصول
 • مسئولیت پیمانکاران و کارفرمایان
 • مسئولیت عمومی
 • مسئوليت درمانی
 • مسئولیت متصدی حمل و نقل
 • مسئولیت مدنی فعالان ساختمانی و تاسیسات
 • مسئولیت ساکنین و مراکز تجاری و مسکونی

بیمه های خاص
انواع بیمه های خاص :
 • بيمه مسئوليت جامع شهرداري در قبال شهروندان
اين بيمه نامه به منظور تأمين امنيت خاطر مديران و كاركنان محترم شهرداري در انجام وظايف محوله و همچنين افزايش ضريب اطمينان و كارايي عوامل محترم اجرائي شهرداري در انجام خدمات رساني به مردم و انتقال ريسكهاي ناشي از فعل و يا ترك فعل احتمالي آن به صنعت بيمه صادر مي گردد كه مطابق آن چنانچه در نتيجه فعل يا ترك فعل عوامل اجرائي شهرداري ، خسارت مالي به شهروندان وارد آيد و شهرداري ( مديران و كاركنان ) در اين رابطه قانوناً مسئول شناخته شوند ، بيمه گر با رعايت قوانين بيمه و شرح وظايف قانوني شهرداري نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .
 • بيمه مسئوليت شكارچيان و محيط بانان
براساس شرايط اين بيمه نامه مسئوليت شكارچيان و محيط بانان در جريان شكار يا انجام وظايف محيط باني در برابر اشخاص ثالث تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد . اين بيمه نامه در صورت وجود مجوز قانوني براي فعاليت بيمه شونده ارائه مي شود
 • بيمه مسئوليت عوامل پروژه هاي سينمايي
براساس اين طرح مسئوليت مدني توليدكنندگان و سازندگان پروژه هاي سينمائي و تلويزيوني در مقابل عوامل توليد با نازلترين هزينه   تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد .تهيه كنندگان اين پروژه ها مي توانند عوامل ساخت فيلم را تا سقف معيني تحت پوشش بيمه قرار دهند تا در صورت بروز حادثه منجر به خسارت فوت ، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي ، غرامات مربوطه توسط شركت بيمه جبران نمايد .
 • بيمه رايانه
اين بيمه نامه بيش از پيش موردتوجه دارندگان رايانه هاي شخصي و اداري ، واحدهاي صنفي و تجاري ، كارخانجات و فروشگاههاي عرضه كننده رايانه و ادارات دولتي .
   قرارگرفته است شركت سرويس بيمه شهر با ارائه بيمه نامه رايانه كليه خسارتهاي فيزيكي وارد به رايانه ، ناشي از آتش سوزي ، انفجار ، سيل ، طوفان ، زلزله ، نشست و رانش زمين ، سقوط از بلندي ، برخورد جسم خارجي ، نفوذ مايعات به داخل اجزاء حمل و جابجايي در محل مورد بيمه ، نوسانات جريان الكتريسيته ، سرقت با شكست حرز را حداكثر تا ارزش رايانه تحت پوشش قرار مي دهد .
دارندگان محترم رايانه مي توانند با مراجعه به شركت سرويس بيمه شهر و با ارائه فاكتور خريد ضمن پرداخت يك درصد ارزش رايانه بعنوان حق بيمه ، آنرا بمدت يكسال بيمه نمايند .
   ضمنا براي كساني كه تعداد قابل توجهي رايانه در اختيار دارند ، به ازاي هر 50 دستگاه رايانه 10% ،51 الي 100 دستگاه 15% و براي 101 دستگاه به بالا 20% تخفيف در حق بيمه اعمال مي گردد .
   همچنين براي شركتها ، بانكها و ادارات ؛طي يك فقره بيمه نامه ، تمامي رايانه ها بصورت گروهي با ذكر مشخصات در ليست ضميمه تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد .
 • بيمه اعتباري تسهيلات بانكها و قراردادهاي فروش اقساطي
براساس اين طرح تسهيلات بانكها و مطالبات شركتهايي كه كالا و محصولات خود را بصورت اقساطي به فروش مي رسانند در برابر خطر عدم وصول مطالبات تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد .كليه بانكها و موسسات مالي و اعتباري و شركتهايي كه براساس قرارداد فروش تنظيمي ، عمليات فروشهاي اعتباري انجام مي دهند مي توانند براي اطمينان از وصول مطالبات و تضمين سرمايه خود از پوشش بيمه اي ياد شده استفاده نمايند .
 • مسئولیت جامع CGL
 • مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی بیمه
 • بيمه صداقت در امانت
اين بيمه، خسارت و زياني ك​ه ناشي از مسئوليت قانوني امانتداري يا مؤسسه هائي كه نوع فعاليت آنها ايجاب مي كند كه اموالي به عنوان امانت در اختيار آنها قرار گيرد ، جبران مي كند . نرخ اين بيمه بر اساس ارزش اموالي كه به امانت گذاشته شده است .
 • بيمه اسبهاي مسابقه
در فرهنگ جامعه ايراني اسب داراي ارزش و جايگاه ويژه اي مي باشد و صاحبان اين حيوان نجيب در تلاشند تا نهايت دقت را در مراقبت و نگهداري آن بعمل آورند . با توجه به روند افزايش تلفات و نقص عضو اسبها در حين برگزاري مسابقات سرعت و پرش ، تمرينات ، حوادث در محل نگهداري و باشگاهها و نيز خطر بيماريها ، نقش بيمه در جبران خسارت دوچندان گرديده است . شركت سرويس بيمه شهر در جهت جبران خسارت ياد شده و در راستاي تامين اسبهاي مسابقه و سرمايه مالكين تلف و نقص عضو اسبهاي مسابقه ناشي از حادثه (در حين مسابقه ، حمل و نقل و...) و نيز بيماري را تحت پوشش بيمه اي قرار مي دهد .

ارزش اسبهاي مسابقه پس از اظهار بيمه گذار طبق معيارهاي ارزش گذاري (نژاد ، فيزيك بدني ، رده ورزشي ، سلامت ، قدرت باروري و ... ) توسط كارشناسان بيمه تعيين مي گردد . ضمنا باشگاههايي كه براي بيش از 20 راس اسب تقاضاي پوشش بيمه اي نمايند از تخفيف گروهي حق بيمه بهره مند خواهند گرديد .
 • بيمه شتر مرغ
در اين بيمه ذبح اجباري وتلف شتر مرغ كه ناشي از حوادث زير مي باشد تحت پوشش قرار مي گيرد .
الف ) خطرات طبيعي شامل سيل ، طوفان ، صاعقه ، زلزله ، گردباد ، برف سنگين ، حمله و حوش ، سرما و يخبندان .
ب ) حوادث : هر عامل خارجي غير قابل پيش بيني كه بدون اراده بيمه گزار بشكل شكستگي ها و بلع جسم خارجي در محدوده مزرعه بوجود مي آيد .
ج ) تلفات ناشي از بيماريهاي ايپدميك و يروسي ، باكتريهاي ، قارچي ، كلدميديابي ، پنومولي و سياه زخم به شرط آنكه بيش از 30% مجموع ظرفيت واحد در طول 10 روز تلف گردد .
 • بيمه کشتی
در بيمه كشتي شركت بيمه با توجه به نوع پوشش شناورها مسئول جبران خسارت بدنه شناورها مي

باشد كه در بعضي پوششها مسئوليت ناشي از تصادم و همچنين زيان همگاني نيز تحت پوشش قرار مي گيرند . بنابراين در بيمه كشتي خسارت ناشي از خطرات ذيل تحت پوشش قرار مي گيرند .
خسارت وارد به كشتي در نتيجه خطرات زير :
آتش سوزي و انفجار .
طوفان
به گل نشستن و يا برخورد با صخره
برخورد هواپيما با وسايل مشابه و يا اشيائي كه از آنها سقوط كند به مورد بيمه برخورد مورد بيمه با وسايل نقليه زميني ، حوضچه تعميرات تجهيزات و تأسيسات ساحلي.
زمين زلزله ، فوران آتشفشان يا صاعقه .
حوادث ناشي از بارگيري ، تخليه يا جابجايي كالا (يا ماهي صيد شده در مورد شناورهاي صيادي )
تركيدن ديگ بخار ، شكست شفت
زيان همگاني و هزينه هاي نجات
خسارت وسايل و ادوات صيادي (در مورد شناورهاي صيادي)
مسئوليت ناشي از تصادف :
در صورتي كه كشتي بيمه شده با كشتي ديگري اعم از شناور يا ثابت تصام كند و بيمه گزار مسئول جبران شناخته شود موارد ذيل قابل پرداخت مي باشد .
تلف يا آسيب ديدگي كشتي ديگر يا محمولات آن كشتي و يا هر شي ديگري
تأخير يا زيان معقول ناشي از عدم استفاده كشتي ديگر يا محمولات آن كشتي سهم زيان همگاني ،هزينه هاي نجات (قراردادي يا غير قراردادي) به كشتي ديگر و يا اموال آن قابل پرداخت است
 • بیمه هواپیما
 • بیمه پارکومترها
اين بيمه براي اولين بار در كشور به منظور تأمين پاركومترهاي نصب شده در خيابان ها و معابر شهر تهران توسط اين شركت صادر و ارائه گرديده كه بواسطه آن پاركومترهاي مورد نظر در قبال خطرات متعدد از جمله سرقت ، تصادفات ، آتشسوزي ، تخريب و ... تحت پوشش قرار گرفته است .
 • بيمه مسئوليت دام و طیور
اين بيمه گوساله هاي 6 تا 15 ماه ، تلسيه آبستن و گاوهاي شيرري را تا 7 سال تمام تحت پوشش قرار مي دهد . خطرات تحت پوشش اين بيمه شامل بيماريهاي دستگاه گوارشي ، بيماري هاي دستگاه تناسلي و توليد مثل ، عوارض پستاني ، شكستگي و در رفتگي دست و پا ، بيماريهاي عفوني غير واگيردار كه منجر به مرگ دام مي شود مي باشد .
شايان ذكر است بيماريهاي اپيدمي سل و بروسلوز بصورت پوشش تكميلي باحق بيمه اضافي جداگانه تحت پوشش قرار مي گيرند .
 
بيمه مسئوليت توليد كنندگان و فروشندگان محصول
براساس اين طرح مسئوليت مدني توليدكنندگان و فروشندگان در دو بخش زير تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد :
 •  خطرات تبعي ناشي از محصول
 •  تضمين كيفيت محصول در برابر مصرف كنندگان و اشخاص ثالث

مسئولیت پیمانکاران و کارفرمایان
انواع بیمه مسئولیت پیمانکاران و کارفرمایان :
 • بيمه مسئوليت كارفرما در برابر كاركنان
اين بيمه نامه خسارتهاي بدني ناشي از غفلت يا سهل انگاري كارفرما را كه براي كاركنان وي در حين كاربوجود مي آيد تحت پوشش بيمه اي قرار مي دهد .
خسارتهاي مشمول بيمه :
شامل هزينه هاي پزشكي ، غرامت فوت و نقص عضو ، جبران غرامت روزانه ايام بيكاري و مطالبات سازمان تامين اجتماعي از كارفرما مي باشد .
 • بيمه مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث
گاهي در طول انجام فعاليتهاي روزمره و يا اجراي عمليات ساختماني و عمراني ، خسارت مالي و جاني به اشخاص ثالث وارد مي آيد كه ناشي از نوع خدمات و عملكرد بيمه گزار مي باشد در اين صورت صاحبكار ، پيمانكار و يا كاركنان آنها مسئول جبران خسارات احتمالي خواهند بود . با اخذ اين بيمه نامه ، مسئوليت صاحبكار و كليه عوامل اجرائي بطور مشترك در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرارگرفته و غرامت فوت و نقض عضو ( طبق رأي مراجع ذيصلاح ) و همچنين خسارات مالي احتمالي قابل پرداخت وجبران خواهد بود ر در حد ديه خواهد بود
 • بیمه مسئولیت ناشی از خدمات موسسات
از آنجائيكه در اثر فعل يا ترك فعل مؤ سسات خصوصي و دولتي احتمال ورود خسارت به اشخاص ثالث وجود دارد و در اين صورت طبق قوانين و مقررات موجود عامل تقصير محكوم به جبران خسارت جاني و مالي وارده به اشخاص ثالث مي گردند . مؤسسات مذكور مي توانند با خريد بيمه نامه مسئوليت مدني ناشي از خدمات مربوطه ، مسئوليت خود را در صورت قصد عوامل اجرائي و كاركنان تابعه برابر اشخاص ثالث تحت پوشش بيمه درآورند .


مسئولیت عمومی
انواع بیمه مسئولیت عمومی :
 • بيمه مسئوليت مديران واحدهاي اقامتي (هتلها و مسافرخانه)
بر اساس اين طرح بيمه اي ، خسارات جاني و مالي مسافرين در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل يا مسافرخانه بيمه مي گردد . در ضمن چنانچه واحد اقامتي داراي امكاناتي نظير استخر ، مجموعه ورزشي ، پاركينگ و غيره باشد خسارات جاني و مالي وارد به استفاده كنندگان نيز جبران خواهد شد .
 • مسئوليت ناشي از خدمات مؤسسات
از آنجائيكه در اثر فعل يا ترك فعل مؤ سسات خصوصي و دولتي احتمال ورود خسارت به اشخاص ثالث وجود دارد و در اين صورت طبق قوانين و مقررات موجود عامل تقصير محكوم به جبران خسارت جاني و مالي وارده به اشخاص ثالث مي گردند . مؤسسات مذكور مي توانند با خريد بيمه نامه مسئوليت مدني ناشي از خدمات مربوطه ، مسئوليت خود را در صورت قصد عوامل اجرائي و كاركنان تابعه برابر اشخاص ثالث تحت پوشش بيمه درآورند .
 • يمه مسئوليت مديران اماكن ورزشي
چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از امكانات ورزشي و يا انجام تمرينات و مسابقات دچار حادثه منجر به صدمات جسماني شوند و مديريت مجموعه طبق قوانين مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود ، خسارت جبران مي گردد .اين پوشش بيمه اي شامل تماشاچيان نيز مي گردد.
 • بيمه مسئوليت برگزاركنندگان تورهاي علمي سياحتي
با توجه به شرح وظايف اشخاص حقيقي و حقوقي برگزار كننده تورهاي علمي ، سياحتي و زيارتي كه مسئوليتها آنها را از لحظه آغاز حركت تورها از مبداء نشان مي دهد ، با ارائه پوشش بيمه اي مسئوليت برگزار كنندگان تورها چنانچه در طول ايام مذكور خسارات جاني به شركت كنندگان در تورها و اردوها وارد آيد و مسئولين تور مقصر شناخته شوند شركت بيمه گر با رعايت شرايط و مندرجات بيمه نامه و قوانين و مقررات بيمه مسئوليت مدني در عهده جبران آن برخواهد آمد .
 • يمه مسئوليت مدیران و منجیان استخر
 • بيمه مسئوليت ناشي از آتش سوزي
اين بيمه نامه ، مسئوليت بيمه گذار را در قبال خسارات جاني و مالي ناشي از انفجار و آتش سوزي و تركيدگي لوله آب كه به همسايگان و مراجعه كنندگان به محل مورد بيمه وارد آيد را پوشش مي دهد كه در واقع مكمل بيمه نامه آتش سوزي است و همچنين هزينه هاي نجات و جلوگيري از توسعه خسارت نيز قابل پرداخت مي باشد .
 • مسئوليت مدني شركتهاي و شارژكننده كپسولهاي آتش نشانی
مسئوليت مدني شركتهاي توزيع كننده و شارژكننده كپسولهاي آتش نشاني ، بيمه گر مسئوليت قانوني بيمه گزار را در قبال استفاده كنندگان از كپسولهاي اطفاء حريق كه در ظرفيتهاي مختلف به فروش رفته يا شارژ شده است بيمه مي نمايد . بدين معني كه چنانچه در نتيجه استفاده از محصولات به فروش رفته يا شارژ شده خسارت بدني و مالي ناشي از عدم كارآئي محصول به استفاده كنندگان و اشخاص ثالث وارد آيد . بيمه گر از عهده جبران آن برخواهد آمد

مسئوليت درمانی
انواع بیمه مسئوليت درمانی :
 • يمه مسئوليت حرفه اي پزشكان
در راستاي تامين بيمه نامه اي جامعه پزشكي كشور بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان از سال 1365ارائه و بنيانگذاري گرديده است .  موضوع بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان عبارت است از جبران خسارت بدني وارد به بيماران كه ناشي از مسئوليت پزشك به علت اشتباه ، غفلت يا قصور وي در انجام خدمات حرفه اي به وقوع پيوسته باشد . بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان براساس قانون مسئوليت مدني و قوانين و مقررات نظام پزشكي كشور تهيه و تدوين گرديده است .  كليه دعواهاي بيماران و يا ذوي الحقوق آنها عليه پزشكان به مدت 3 سال پس از انقضاء تاريخ بيمه نامه مشمول پوشش بيمه اي مي باشد به شرط آنكه معالجه يا عمل جراحي در مدت اعتبار بيمه نامه صورت گرفته باشد . به دليل ارتباط قوانين جاري كشور (خصوصا قانون ديات) در رسيدگي به دعواهاي حقوقي عليه پزشكان ضروري است حدود پوشش بيمه اي بيمه نامه متناسب با قوانين وضع شده مذكور باشد
 • بيمه مسئوليت حرفه اي پرستاران و پيراپزشكان
با توجه به ضرورت تامين حرفه اي پرستاران ،‌بهياران ، تكنسينهاي بيهوشي و اتاق عمل ، تكنسينهاي راديولوژي ، سي تي اسكن و M.R.I و نيز كارشناسان و تكنسينهاي آزمايشگاه ، نوارنگاري و C.S.R ،  بيمه مسئوليت حرفه اي پرستاران و پيراپزشكان  تهيه و ارائه گرديده است . ضمنا براي بيمه گروهي تخفيفات ويژه اي در نظر گرفته شده است .
 • بيمه مسئوليت مديران مسئول فني كلينيكها و بيمارستان
بيمه نامه مسئوليت مدني مسئولين فني بيمارستانها ، درمانگاهها و كلينيكهادر جهت تامين هر چه گسترده تر جامعه پزشكي كشور تهيه و ارائه گرديده است . موضوع بيمه نامه مسئوليت مدني مسئول فني عبارت از جبران خسارات بدني وارد به بيماران ، ذوي الحقوق آنها و ساير اشخاص ثالث در محدوده بيمارستان ناشي از مسئوليت وي مطابق با شرح وظايف مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد .
ادعاهاي حقوقي عليه مراكز درماني به علل عدم كارآيي ، فقدان ، نقائص در امكانات پزشكي ، تجهيزات فني ، تاسيساتي ، تغذيه نادرست در مدت معالجه ، جراحي و دوران بستري بيمار كه منجر به خسارت بدني بيماران و اشخاص ثالث (مراجعين ، عيادت كنندگان و...) گردد تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد .
حدود تعهدات بيمه متناسب با قوانين وضع شده كشور و بدون محدوديت در بيمه نامه در نظر گرفته شده است و مسئولين فني بيمارستانها ، درمانگاهها و كلينيكهاي سراسر كشور مي توانند پس از تكميل پرسشنامه و پرداخت حق بيمه متعلقه نسبت به اخذ بيمه نامه از شركت سرويس بيمه شهر اقدام نمايند.

مسئولیت متصدی حمل و نقل
انواع بیمه متصديان حمل و نقل :
 • بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل زميني (داخلي)
در اين بيمه نامه ، مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل زميني داخلي (بنگاههاي حمل و نقل داخلي) در برابر صاحبان كالا مطابق قانون تجارت و شرايط بارنامه هاي صادره تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرند .
 • بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي
اين بيمه نامه مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل هوايي را در برابر صاحبان كالا يا ذوي الحقوق آنان بر اساس شرايط بارنامه هاي حمل و نقل هوايي صادره و كنوانسيون ورشو تحت پوشش قرار مي دهد .
 • بيمه مسئوليت حمل و نقل بين المللي بر اساس كنوانسيون C.M.R
براساس شرايط اين نوع بيمه ، مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل بين المللي مطابق كنوانسيون بين المللي C.M.R تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد .  در گذشته اين نوع بيمه نامه فقط توسط بيمه گذاران خارجي ارائه مي گرديد و در همين ارتباط ارز قابل توجهي از كشور خارج مي شد ، در سال 1366 براساس سياستهاي دولت اسلامي و در جهت مقابله با فشارهاي اقتصادي بيگانگان طرح بيمه اي فوق برطيق پول رايح كشور (ريال) در ايران به اجراء درآمد و در عين برتري كيفي خدمات بر بيمه نامه هاي خارجي ، اكثريت شركتهاي حمل و نقل بين المللي كشوردرداخل كشور تحت پوشش بيمه اي قرار گرفتند.

مسئولیت مدنی فعالان ساختمانی و تاسیسات
انواع بیمه مسئولیت مدنی فعالان ساختمانی و تاسیسات  :

 • بيمه مسئوليت ناشي از اجراي عمليات ساختماني
آنچه امروزه در جريان تخريب بناهاي قديمي و احداث ساختمانهاي جديد كرارا شاهد آن هستيم ، خسارات جاني و مالي است كه در جريان اجراي كار ساختماني به اشخاص ثالث وارد مي آيد ، جهت تامين بيمه اي براي حوادث ناگوار ياد شده ، بيمه نامه مسئووليت ناشي از اجراي عمليات ساختماني ارائه مي گردد ، بدين معني كه چنانچه در جريان عمليات ساختماني شامل تخريب ، گودبرداري ، خاكبرداري ، پي كني و كليه مراحل احداث بناء جديد ، خسارات جاني و مالي به همسايگان ، ساختمانهاي مجاور و ساير اشخاص ثالث و اموال عمومي مانند خطوط انتقال نيرو و ... وارد آيد جبران مي گردد .
 • بيمه مسئوليت پیمانکاران و کارفرمایان در قبال کارگران
آنچه امروزه در جريان تخريب بناهاي قديمي و احداث ساختمانهاي جديد كرارا شاهد آن هستيم ، خسارات جاني و مالي است كه در جريان اجراي كار ساختماني به کارگران وارد مي آيد ، جهت تامين بيمه اي براي حوادث ناگوار ياد شده ، بيمه نامه مسئووليت ناشي از اجراي عمليات ساختماني ارائه مي گردد .
 • بيمه مسئوليت دارندگان ماشين آلات ساختماني و كارگاهی
تردد ماشين آلات ساختماني و كارگاهي در محدوده و بين كارگاهها وقوع حوادث جاني را براي اشخاص ثالث محتمل مي سازد كه در اينصورت دارندگان و رانندگان ماشين آلات ، پيمانكاران اصلي و فرعي كه ماشين آلات در اختيار يا اجاره آنها مي باشد ، مسئول شناخته خواهند شد . با تهيه اين بيمه نامه خسارات جاني و مالي وارده به اشخاص ثالث قابل جبران خواهد بود . براي صدور اين بيمه نامه ارسال ليست ماشين آلات مورد نظر ضروري مي باشد .
 • بيمه مسئوليت مالكان آسانسور در قبال استفاده كنندگان
امروزه آسانسورها در ساختمانهاي تجاري و مسكوني جزء تأسيسات اساسي به شمار مي رود . هرچند كه تعمير و نگهداري دوره اي آسانسورها از طرف مالكين انجام مي شود ولي بروز حوادث ناشي از سهل انگاري در نگهداري آنها سبب ورود صدمات جاني به استفاده كنندگان از آسانسورها مي گردد . بيمه مسئوليت مدني مالكين آسانسور . غرامت فوت و نقص عضو سرنشينان آسانسور را در صورت وقوع حوادث جبران مي نمايد .
 • بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسين طرح ، محاسب و ناظر ساختمان
شركت سرويس بيمه شهر در جهت برقراري تامين حرفه اي براي مهندسين طراح ، محاسب و ناظر ساختمان كه در عضويت سازمانهاي نظام مهندسي استانها ، داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي و شماره امضاء شهرسازي از شهرداري مي باشند طرح بيمه نامه مسئوليت حرفه اي مهندسين را عرضه مي نمايد . براساس اين بيمه نامه مسئوليت حرفه اي اشخاص ياد شده در رابطه با طراحي ، محاسبه و نظارت ساختماني مطابق بيمه و مسئوليت ، قانون نظام مهندسي ساختمان و قانون شهرداري و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه در برابر مالكين ساختمانها ، اشخاص ثالث ((شامل همسايگان ، عابرين و...) كاركنان اجرايي پروژه ساختماني تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد . تعهدات بيمه اي براي خسارت بدني تا مبلغ ديه قانوني براي هر نفر و براي خسارت مالي مطابق تقاضاي مهندس طرح ، محاسب و ناظر خواهد بود . مدت بيمه براي هر پروانه ساخت از تاريخ صدور پروانه (شامل دوره اجراي عمليات ساختماني و پس از آن ) شروع مي گردد .


مسئولیت ساکنین و مراکز تجاری و مسکونی
انواع بیمه مسئولیت ساکنین و مراکز تجاری و مسکونی :
 • مسئولیت مستاجر در برابر مالک
 • مسئولیت در برابر همسایگان
 • مسئولیت مالک در برابر مستاجر