بیمه  حوادث

بيمه حادثه عبارتست از تأمين و پرداخت غرامت مقطوع و معين درصورت فوت بيمه شده يا نقص عضو و ازكارافتادگي دايم و موقت و جبران هزينه هاي درماني ناشي از حوادث مشمول بيمه .
حادثه هميشه و همه جا وجود دارد اما اكثر افراد گمان مي كنند كه بلا يا و حوادث ناگوار براي ديگران است ، در صورتي كه شواهد و آمار نشان مي دهد حتي افراد بسيار محتا ط نيز درمعرض حادثه مي باشند ، زيرا افراد دربهترين حالت مي توانند كنترل نسبي بر رفتار خود داشته باشند و نمي توانند مانع بي احتياطي ديگران باشند ، بنابراين همه شرايط پيرامون انسانها درحيطه اختيار آنان نيست .
مديران و كارفرمايان علاوه بر آثار ناگوار حوادث ، نگران مسئوليت خود در قبال كارگران آسيب ديده نيز هستند ، زيرا جايگزيني يك نيروي كارماهر ، كه در اثر حادثه اي از جريان فعاليت باز مي ماند بسيار مشكل و دربرخي موارد نيز تا حدودي باعث دلگرمي و آسايش خاطر مديران و كارفرماياني است كه بعنوان بيمه گزار محسوب مي گردند ، همچنين موجب اطمينان خاطر ساير بيمه شدگاني است كه بصورت انفرادي اقدام به خريد بيمه نامه مربوطه مي نمايند .
اصطلاحات بيمه اي مورد استفاده و متداول در بيمه حوادث به شرح ذيل مي باشند:

حادثه : حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهاني كه ناشي از يك عامل خارجي بوده و بدون قصد و اراده بيمه شده بروز كرده و منجر به ايجاد جرح ، نقص عضو ، از كارافتادگي و يا فوت بيمه شده گردد .

بيمه گزار : فرد حقيقي يا حقوقي است كه اقدام به خريد پوشش بيمه اي مي نمايد .

بيمه شده : بيمه شده كسي است كه سرمايه بيمه نامه در خصوص نقص عضو و از كارافتادگي ، هزينه پزشكي در صورت وقوع حادثه مورد تعهد به او تعلق مي گيرد و در برخي موارد معمولاً خود بيمه شده ذينفع نيز مي باشد .

ذينفع : در زمان فوت بيمه شده ساير افراد حقيقي و يا حقوقي تعيين شده در بيمه نامه و يا وراث قانوني بيمه شده را ذينفع گويند .

بيمه گر : سازمان يا شركتي كه خطرات مورد اشاره در بيمه نامه تعهد نموده است در اثر وقوع حوادث مورد نظر ، متعهد به پرداخت سرمايه مورد اشاره در ظهر بيمه نامه مي باشد .

استثنائات : موارديكه بيمه گر اعلام مي نمايد نسبت به اين گونه خطرها بطور مثال (انفجار مواد منفجره بجا مانده از جنگ ) هيچگونه تعهدي نداشته و در صورت وقوع حادثه ، بيمه گزار فاقد پوشش بيمه اي مي باشد .

سرمايه بيمه نامه : مبلغي است كه در صورت وقوع حادثه مورد تعهد در بيمه نامه ، در عهده بيمه گر بوده و مؤظف به پرداخت آن در حق زيانديده گان و يا ذينفع هاي قرارداد مي باشد .

حق بيمه : مبلغي است كه به عنون بهاي پوشش مورد درخواست در تعهد بيمه گزار است و در صورت عدم پرداخت آن ، بيمه گر هيچ گونه تعهدي در قبال جبران خسارات واقع شده نخواهد داشت .

نقص عضو و از كارافتادگي : نقص عضو و از كارافتادگي عبارت است از تغيير شكل ظاهري اعضاء بدن انسان مانند : كوتاه شدن قد و پا ، قطع جزئي و كلي يكي از اعضاء بدن انسان .

هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه :
تجربه ثابت نموده است ، برخي حوادث منجر به بستري شدن بيمه شده دربيمارستان مي گردد و افراد نيز از اين جهت متحمل هزينه هاي بالاي پزشكي مي شود ، در صورتيكه شركت در خصوص هزينه هاي بيمارستاني و معالجه بيمه شده متعهد باشد ، حداكثر تا ميزان سرمايه مندرج در بيمه نامه در تعهد شركت بيمه مي باشد .
تذكر : منظور از هزينه هاي پزشكي هر نوع هزينه اي است كه منظور در مان و بهبود صدمات و جراحات بدني ناشي از حوادث و بازيافتن سلامتي بيمه شده پرداخت مي گردد .

غرامات يا دستمزد روزانه (بعلت از كارافتادگي موقت) :
از كارافتادگي موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانائي جسمي بيمه شده است كه در اثر وقوع خطر موضوع مورد تعهد در بيمه نامه به تشخيص پزشك ، بيمه شده توانائي انجام وظايف شغلي را تا مدتي ندارد .
دربرخي موارد بعلل حوادث مورد تعهد در بيمه نامه ، بيمه شده قدرت ادامه كار را نداشته ، بيمه گر در صورت داشتن تعهد در خصوص پوشش مربوطه مبلغ معيني را بعنوان غرامت يا دستمزد روزانه دروجه بيمه شده بايد پرداخت نمايد ، به عبارت ديگر غرامت روزانه مبلغي است كه است كه در ايام كارافتادگي موقت بيمه شده به وي پرداخت مي گردد ، غرامت روزانه شامل دو نوع غرامت روزانه عمومي و غرامت روزانه اختصاصي (بيمارستاني) است.

ـ غرامت روزانه عمومي عبارت است از : مبلغي كع در ايام از كارافتادگي موقت بيمه شده بعلت تحقق موضوع بيمه و بستري در منزل به وي پرداخت مي گردد . اين تعهد از ششمين روز حادثه شروع و حداكثر تا 180 روز ادامه مي يابد و به اين ترتيب بايد متذكر شد پرداخت غرامت از تاريخ بستري شدن نبوده ، بلكه 5 روز پس از وقوع حادثه مي باشد ، براي تعيين سرمايه بيمه شده غرامت روزانه ، درصدي از سرمايه بيمه فوت و نقص عضو ملاك عمل قرار مي گيرد كه اين ضريب 12 درصد سرمايه اصلي بيمه است .
ـ غرامت اختصاصي (غرامت بيمارستاني) : عبارت از مبلغي است كه درايام بستري شدن بيمه شده بعلت از كارافتادگي موقت ناشي از تحقق خطر موضوع بيمه به وي پرداخت خواهد شد . معمولاً غرامت روزانه بيمارستاني از روز چهارم حادثه شروع شده و حداكثر به مدت 90 روز قابل پرداخت خواهد بود . بنابراين تاريخ پرداخت غرامت روزانه بيمارستاني از تاريخ شروع معالجه نبوده بلكه پس از گذشت سه روز مي باشد ، براي تعيين سرمايه فوت و نقص عضو كه حداكثر معادل 24/0 سرمايه فوت است پرداخت خواهد شد .
شرايط عمومي : به مجموعه شرايطي كه براي همه بيمه گزاران در آن رشته خاص حاكم يكسان است و براي شركت بيمه هيچگونه تفاوتي بين بيمه گزار x و بيمه گزار y وجود ندارد . اكثر شرايط عمومي بيمه نامه هاي گروهي و انفرادي موجود در بازار بيمه كشور مطابق با آئين نامه شماره 23 شورايعالي بيمه مي باشد ، بنابراين به استثناء شرايط عمومي بيمه هاي حوادث سرنشين كه داراي برخي تفاوتهاي اساسي مي باشد وبخاطر جلوگيري از تكرار مجدد ، كساني كه خواهان داشتن اطلاعاتي در اين خصوص مي باشند مي توانند با مطالعه بخش آئين نامه ها ، نياز مربوطه را بر طرف نمايند .

انواع بیمه حوادث :
 • بیمه تمام اوقات زندگی
 • بیمه حوادث ناشی از ورزش
 • بیمه حوادث مسافران تورهای زیارتی و تفریحی
 • بیمه حوادث ناشی از کار
 • بیمه حوادث تحصیلی
 • یمه حوادث شرکت کنندگان در اردوهای فرهنگی و تاریخی
 • بیمه حوادث خانواده
 • بیمه حوادث دفترچه ای
 • بیمه حوادث و درمان مسافران عازم به خارج از کشور
 • بیمه حوادث جمعی کارکنان دولت
 • بیمه حوادث سرنشین