بیمه عمر

انواع بیمه عمر :
 • بيمه عمر مانده بدهكار
  • افرادي كه از مراكز مختلف مانند بانك ها وام دريافت مي كنند چنانچه در طول مدت وام فوت نمايند ، بيمه گر بقيه

   اقساط وام را از تاريخ فوت تا پايان مدت وام يكجا در وجه موسسه وام دهنده و يا استفاده كننده اي كه در بيمه نامه قيد شده باشد پرداخت مي نمايد . امتياز اين بيمه نامه اين است كه حق بيمه اين نوع بيمه بسيار نازل بوده در صورتيكه پرداخت حق بيمه سالانه باشد مدت پرداخت حق بيمه ،‌ دو سوم مدت وام است .

   مثال : شخصي به سن 30 سال مبلغ ده ميليون ريال وام دريافتي خود را براي مدت 10 سال با حق بيمه سالانه 390 /21 ريال بيمه عمر مانده بدهكار مي كند . اين شخص متعهد است تا مدت هفت سال حق بيمه فوق الذكر را بپردازد . در صورت فوق بيمه شده در طي مدت 10 سال مبلغ مانده بدهكار بشرح زير قابل پرداخت مي باشد . به فرض اينكه اين فرد پس از مدت 3ماه فوت كند تعهد بيمه گر عبارتست از :

   كل مدت وام : 120=12*10
   قسط ماهينه ريال 400/83‎= 120÷000/000/10
   مدت باقيمانده وام : 90=30-120
   تعهد بيمه : 000/500/7 = 120÷000/000/10×90

   توجه 1 : در بيمه عمر مانده بدهكار سن شخص بيمه شده باضافه مدت بيمه نبايد از 70 سال تجاوز نمايد .
   توجه 2 : بيمه هاي عمر زماني و عمر مانده بدهكار را ميتوان در قالب قراردادهاي گروهي نيز منعقد نمود كه در اينصورت نرخ قرارداد مزبور براساس ميانگين سني افراد تحت پوشش بيمه محاسبه و تعيين خواهد گرديد . قابل توجه است كه در نظر گرفتن ميانگين سني در يك قرارداد جمعي موجب تخفيف در نرخ حق بيمه و بالنتيجه كاهش مبلغ حق بيمه خواهد شد .

   بيمه عمر بر خلاف آنچه در ذهن تداعي مي شود بيمه زندگي است . فلسفه حيات و مفهوم واقعي زندگي ، بودن و نبودن ، شادي و غم ، خوشي و ناخوشي ، پيوستن و گسستن است. انسان عاقبت انديش بايد در روزهاي خوش زندگي به فكر روزهاي سخت آينده باشد. بيمه عمر پس اندازي است كه بهترين مزايا را براي ايشان فراهم مي آورد. هر فرد در هر سن و سالي كه باشد و در هر شغلي كه اشتغال داشته باشدضرورت ايجاب مي نمايد كه در مورد بيمه عمر اطلاعات لازم را داشته باشيد و بموقع يكي از انواع آن را بعنوان تامين براي خود انتخاب نمائيد. ايشان هر قدر در اين مورد بيشتر بداند زندگي آينده خود و اعضاء خانواده را بهتر و روشنتر مي تواند ترسيم كند زيرا بيمه عمر بيمه زندگي است.
   قرارداد بيمه عمرمانده بدهكار
   اين نوع قراداد گروهي بوده ودرصورت اخذ پوشش بيمه اي چنانچه وام گيرنده (بيمه شده ) درطول مدت باز پرداخت اقساط وام به هردليلي فوت نمايد بيمه گر مانده بدهي (دين حال) وي را در تاريخ فوت يكجا به موسسه وام دهنده ميپردازد دراين صورت بازماندگان متوفي از پرداخت اقساط باقيمانده وام معاف خواهند بود (حداكثر سن بيمه شده ومدت باز پرداخت وام از 70 سال تجاوز نخواهد كرد.
   بيمه مانده بدهكار
   هدف از اين بيمه پرداخت يكجاي باقيمانده اقساط وام بيمه شده در صورت فوت او به مؤسسه وام دهنده است.
   تعهدات بيمه گر:
   پرداخت اقساط باقيمانده وام به صورت يكجا در وجه پرداخت كننده وام.
   مزايا:
   1ـ افرادي كه از مؤسسات يا بانكها وام دريافت مي دارند در صورتي كه بيمه مانده بدهكار شوند و در طول مدت وام فوت نمايند مانده بدهي آنان توسط شركت بيمه به مؤسسه وام دهنده پرداخت ميگردد.
   2ـ مدت پرداخت حق بيمه حداكثر تا 5 سال كمتر از مدت وام خواهد بود.
   3ـ تضمين رفاه بازماندگان (نپرداختن بقيه اقساط وام ).
   4ـ فك رهن از سند يا قباله برهن گذارده شده.
   مثال: چنانچه شخص 30 ساله أي براي خريد خانه مبلغ ده ميليون ريال از بانكي وام بگيرد ماهانه مبلغ 5340 ريال جهت استفاده از مزاياي زير مي بايستي پرداخت نمايد:
   1ـ اين شخص براي مدت 15 سال بيمه عمر مانده بدهكار مي باشد ولي به مدت 10 سال(5 سال كمتر از مدت باز پرداخت وام) حق بيمه پرداخت خواهد نمود.
   2ـ چنانچه اين شخص پس از 5 سال فوت نمايد شركت بيمه مانده وام را (مانده اقساط وام كه در مدت 10 سال ميبايست پرداخت نمايد) بصورت يكجا به بانك پرداخت مي نمايد.
   3ـ از سند يا قباله أي كه در رهن بانك است فك رهن خواهد شد.
   4- بازماندگان شخص متوفي هيچگونه مبلغي بابت مانده وام پرداخت نخواهند نمود.
   حق بيمه نامه فوق را مي توان به طور يكجا در ابتداي قرارداد نيز پرداخت نمود.
 • بيمه عمر و پس انداز
  • ​همه ما در جستجوي آرامش و آسودگي خيال هستيم . اضطراب ، آشفتگي ، حادثه و مرگ پديده هايي هستند

   كه همواره زندگي انسان ها را مورد تهديد قرار مي دهند . به راستي چگونه مي توان در هنگام بروز اين گونه موارد ، خانواده ها و تمامي آحاد مردم كشور چه در زمان حيات و چه بعد از حيات و يا در مقاطعي نظير ازدواج ، تحصيل فرزندان ، تهيه مسكن ، اشتغال و تأين دوران بازنشستگي با عرضه بيمه هاي عمر و پس انداز ، هزينه و سرمايه لازم را تا حد پيش بيني شده تأمين نمايد .
   بر اساس اين بيمه نامه همه افراد 15 تا 65 ساله مي توانند با در نظر گرفتن توان مالي خويش ، پوشش دلخواه خود را با سرمايه مورد نظر در سه دوره زماني 5 ، 10و 15 ساله با روش پرداخت حق بيمه ماهيانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالانه و يا پرداخت يكجا ، انتخاب نمايند .
   مزاياي بيمه عمر و پس انداز
   ـ در صورت حيات بيمه شده ، اصل سرمايه به اضافه سود مشاركت در منافع ، در پايان مدت بيمه به بيمه گزار پرداخت مي شود .
   ـ در صورت فوت بيمه شده در طي مدت بيمه نامه ، اصل سرمايه به استفاده كنندگان و بازماندگان پرداخت مي شود .
   ـ چنانچه بيمه شده به علت حادثه فوت نمايد ، دو برابر سرمايه بيمه به بازماندگان و استفاده كنندگان پرداخت مي شود ( الحاقيه حادثه ) .
   ـ چنانچه بيمه شده به دلايلي دچار از كارافتادگي كلي و دائم شود ، از ؟آن پس تا پايان مدت قرارداد ، حق بيمه اي از وي دريافت نخواهد شد و مزاياي بيمه همچنان به قوت و اعتبار خود باقي است ( الحاقيه معافيت از پرداخت حق بيمه ) .
   ـ چنانچه خريدار اين بيمه نامه پس از گذشت 6 ماه از مدت بيمه نامه و پرداخت حق بيمه ، از ادامه آن منصرف شود ، طبق جدول ضميمه بيمه نامه مي تواند آن را بازخريد نمايد .
   ـ سرمايه بيمه عمر درآمد محسوب نمي شود و استفاده كننده از اين سرمايه از پرداخت ماليات معاف است (ويژگي معافيت مالياتي بيمه عمر و پس انداز ) .
 • بيمه عمر زماني
  • در اين نوع بيمه چنانچه بيمه شده در خلال مدت بيمه فوت كند و حق بيمه ها تا تاريح فوت پرداخت شده

   باشد سرمايه مندرج در بيمه نامه به استفاده كننده پرداخت خواهد شد ولي اگر بيمه شده در پايان مدت در قيد حيات باشد بيمه گر تعهدي نخواهد داشت و حق بيمه ها قابل برگشت نيست . امتياز اين بيمه ناچيز بودن حق بيمه آن مي باشد .

   مثال : شخص 30 ساله اي براي مدت 5 سال خود را در قبال سرمايه ده ميليون ريال با حق بيمه سالانه 56000 ريال بيمه عمر زماني مي كند . اگر اين شخص دراثناي اين مدت (5 سال) فوت نمايد مبلغ ده ميليون ريال به استفاده كنندگانيكه در بيمه نامه مشخص گرديده پرداخت مي شود .

   توجه : در بيمه هاي عمر زماني انفرادي سن شخص بيمه شده باضافه مدت بيمه نبايد از 70 سال تجاوز نمايد
 • بيمه تمام عمر با محدوديت پرداخت حق بيمه
  • ​در اين نوع بيمه ، بيمه گذار براي مدت معين 15 تا 20 سال حق بيمه مي پردازد و پس از پايان آن مدت ، پرداخت

   حق بيمه قطع مي شود ولي بيمه شده مادام العمر بيمه بوده و در هر زمان كه فوت نمايد سرمايه بيمه عمر به استفاده كننده پرداخت خواهد شد .

   امتياز اين نوع بيمه اين است كه بيمه گذار حق بيمه هاي مربوطه را در هر زمان اشتغال به كار كه درآمد بيشتري دارد پرداخته و هنگام بازنشستگي يا عدم توانايي كار كردن و كم شدن درآمد پرداخت حق بيمه قطع مي شود اما پوشش بيمه اي مادام العمر وجود دارد
 • بيمه تمام عمر
  • مدت اين بيمه نامحدود مي باشد . بيمه گر در ازا دريافت حق بيمه ، بطور مادام العمر متعهد مي شود كه اگر هر زمان و به هر علت ، بيمه شده فوت كند سرمايه مندرج در بيمه نامه را با اضافه سرمايه اي كه از محل مشاركت در منافع تامين شده به استفاده كننده بپردازد.