در کشور ما اتومبيل بيشترين نقش را در مسافرت هاي درون شهري و ميان شهري به خود اختصاص داده است. عدم برخورداری خيابان ها و جاده ها از استانداردهاي مطلوب و همچنين وجود نارسايي هاي ديگر در امور مربوط به رانندگي ، موجب شده است تا همه ساله با حجم بسيار بالايي از تصادفات رانندگي و خسارت های جاني و مالي رو به رو شويم. شرکت سرویس بیمه شهر به منظور ارائه خدمات مناسب ، پوشش هاي خود را در سه بخش به هموطنان عزيز عرضه مي کند.
 بیمه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری زمینی - بیمه شخص ثالث

براساس قانون (بیمه اجباری شخص ثالث) کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند مسئولیت خود را در مقابل جبران خسارتهای وارده به اشخاص ثالث ،نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه کنند. بیمه اتومبیل از زمان تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث و از فروردین ماه 1348 در کشور به مردم معرفی شد و از آن تاریخ تاکنون هر قدر میزان تولید یا ورود خودرو به کشور گسترش یافته است بیمه اتومبیل هم فراگیرتر شده و آحاد مردم ضرورت داشتن این پوشش بیمه ای را بیشتر احساس کرده اند.
بیمه شخص ثا لث یکی از انواع بیمه نامه های مسئولیت است و با آن که بیمه های بازرگانی عموماً اختیاری هستند اما براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316 و همچنین قانون مصوب 29/10/47 می باید کلیه وسایل نقلیه موتوری دارای این نوع بیمه نامه باشند ودارا بودن آن اجباری می باشد.به موجب ماده 1 قانون بیمه شخص ثالث کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک متصل به وسایل مزبور اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث، درصورتی که وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث خسارت وارد نمایند به منظور جبران خسارت دارنده خودرو موظف است مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه نمایند.
تعریف بیمه گر
شرکت و یا موسسه بیمه مجاز به انجام بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث می باشد که پیشنهاد بیمه را دریافت و به موجب این بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه را بیمه می نمایند.
    
تعریف بیمه گذار
شخص یا موسسه ای است که نام او تحت این عنوان در شرایط خصوصی بیمه نامه ذکر شده باشد.
مالک وسیله نقلیه مورد بیمه و هرکسی که به دستور و اجازه او یا بیمه گذار نگهداری و رانندگی وسیله نقلیه مورد بیمه را به عهده داشته باشد از لحاظ این بیمه نامه (بیمه گذار) تلقی می شود.
تعریف اشخاص ثالث
کلیه اشخاصی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی و یا مالی مي شوند .
اعم از اینکه داخل (بغیر از راننده) و یا خارج وسیله نقلیه مورد بیمه باشند از جهت این بیمه نامه (ثالث) تلقی می شوند.
در صورتی که راننده وسیله نقلیه موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه باشد یا گواهی رانندگی او باطل شده یا مطابق مقررات راهنمائی و رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد و موجب خسارت اشخاص ثالث گردد، بیمه گر حق دارد پس از پرداخت خسارت وارده به اشخاص ثالث به مسئول حادثه مراجعه و خسارت های پرداخت شده را مسترد دارد.بیمه بدنه اتومبیل

دراین نوع بیمه نامه اتومبیل بیمه شده درمقابل خطرات سرقت کلی وآتش سوزی ؛انفجار وتصادف تحت پوشش قرارگرفته وخسارات جزئی وکلی وارده به اتومبیل بیمه شده اعم ازدستمزد تعمیرات وارزش لوازم به قیمت روزحادثه پرداخت می شود . باپرداخت حق بیمه اضافی می توان خطرات دیگری رانیز تحت پوشش بیمه بدنه قرارداد ازقبیل :
 • سرقت در جاي قطعات اصلي و اضافي : 
درصورتی کــــه خــودروسواری دارای پوشش خطرات اصلی باشد می تواند باپرداخت حق بیمه متعلقه لوازم اصلی و اضافی منصوبه خودرو رابدون اینکه سرقت کلی صورت گیرد تحت پوشش سرقت درجا قراردهد .
 • بيمه هزينه اياب و ذهاب:
عبارتست ازعدم استفاده ازوسیله نقلیه بدلیل یکی ازخسارات مشمول تعهد بیمه گر (باستثناء سرقت ) . این پوشش فقط انحصار به سواریهای شخصی دارد.
    
 • بيمه حوادث شخصي:
توسط این پوشش اضافی بیمه گذارراننده وسیله نقلیه درتمام مدت بیست وچهار ساعت شبانه روز ودرتمام نقاط جهان تحت پوشش بیمه حوادث شخصی قرارمی گیرد.
راننده اتومبیل نیزدرصورتیکه شخصی بغیرازبیمه گذار باشد وبراثر حوادث رانندگی اتومبیل دچار حادثه گردد تحت پوشش حوادث شخصی قرارمی گیرد. حداکثر سن مشمول پوشش بیمه ای 75سال تمام میباشد.
 • بیمه خطر طبیعی : (سیل وزلزله وطوفان )

توسط این پوشش اضافی وسیله نقلیه مورد بیمه تحت پوشش قرارگرفته اگر چنانچه اتفاقاتی مانند سیل وزلزله وطوفان صورت گیرد ووسیله نقلیه آسیب ببیند شرکت بیمه خسارات ناشی ازاین حوادث راپرداخت می نماید
 • پوشش تکمیلی شامل :
 • پوشش شکست شیشه به تنهایی وبه عللی غیر از خطرات اصلی : بـــا پرداخت حق بیمه اضافی خسارت مربوط به شکست شیشه خودروی مورد بیمه به تنهایی وبه عللی غیرازخطرات اصلی تحت پوشش این بیمه میباشد.
 • پوشش خسارت ناشی از رنگ ، مواد اسیدی یا شیمیایی : بـــــاپــــرداخت حق بیمه اضافی خسارتهای ناشی ازاثرانواع گازها ،اسیدها ،مواد روغنی تحت پوشش بیمه ای میباشد.
نرخ تخفیف عدم خسارت

درصورت عدم دریافت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه درزمان تمدید به بیمه نامه به نام بیمه گذار دارای حسن سابقه حق بیمه بیمه نامه بدنه طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت میگردد.
سال های بیمه ای درصد تخفیفات
 • سال دوم بیمه ای 25%
 • سال سوم بیمه ای 35%
 • سال چهارم بیمه ای 45%
 • سال پنجم بیمه ای به بالا 70%

فرانشیز

قسمتی ازمبلغ خسارت که میزان آن درشرایط بیمه نامه تعیین می شود بعنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود.
فرانشیز خسارت برای انواع وسایل نقلیه زمینی بشرح زیر میباشد:
فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث:
 • خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل -/000ر500 ریال
 • خسارت دوم 2 برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)
 • خسارت سوم 3 برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)
 • فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3 سال می باشد 10% بیشتر از فرانشیزهای فوق الذکر.
 • فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی به تنهایی 10% مبلغ خسارت حداقل -/000ر500 ریال
 • فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهائی 20% مبلغ خسارت.
 • فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی 20% مبلغ خسارت.
 • فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث (بجز سرقت) 10% مبلغ خسارت.
 • فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد. 50% فرانشیز خسارت اول خواهد بود.

بیمه سرنشین

شرایط بیمه نامه مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه (شخص ثالث) و بیمه حوادث سرنشین
  الف- بیمه حوادث سرنشین:
سرنشین شخصی است که در زمان حادثه داخل اتومبیل بیمه شده باشد اعم از اینکه اتومبیل در حال حرکت باشد و یا در هر حال توقف، و در این بیمه نامه شامل دو گروه از اشخاص استثناء شده در بیمه شخص ثالث می باشد. گروه اول شامل بیمه گذار، مالک یا راننده اتومبیل مقصر حادثه بوده و گروه دوم شامل همسر، پدر، مادر، اولاد، اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار می باشد.
قابل ذکر است تعهد بیمه گر در زمینه بیمه حوادث سرنشین با توجه به حق بیمه اعلام شده طبق جدول فوق برای سرنشین انواع وسیله نقلیه با شرایط ذیل می باشد:
انواع سواری به تعداد ظرفیت مجاز
انواع بارکش به تعداد 2 نفر
انواع اتوکار
- مینی بوس ها، راننده و کمک
- اتوبوس ها، 2 نفر راننده و 2 نفر کمک (امکان تحت پوشش قرار گرفتن کل سرنشین انواع اتوکار با پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه نیز می باشد)
انواع موتورسیکلت 1 نفر

  ب- نرخ تخفیفات عدم خسارت
درصورت عدم پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث بابت خسارت مالی و صدمات بدنی اشخاص ثالث (زیاندیده) در زمان تمدید بیمه نامه به نام بیمه گذار دارای حسن سابقه، حق بیمه پایه و مازاد بیمه شخص ثالث طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت می گردد.
 • عدم خسارت سال اول : 10% 
 • عدم خسارت سال دوم : 15%
 • عدم خسارت سال سوم: 20%
 • عدم خسارت سال چهارم: 30%
 • عدم خسارت سال پنجم : 40%
 • عدم خسارت سال ششم : 50%
 • عدم خسارت سال هفتم : 60%
 • عدم خسارت سال هشتم : 70%

ج- اضافه نرخ بابت تأخیر

از اولین روز پس از پایان اعتبار بیمه نامه شخص ثالث درصورت عدم تمدید آن، بیمه نامه جدید مشمول جریمه بصورت روزشمار خواهد شد ضمناً زمان شروع اعتبار بیمه نامه از ساعت یک دقیقه بامداد روز بعد خواهد بود.

هـ : اضافه نرخ / تخفیف بابت نوع مورد استفاده
درصورت متفاوت بودن کاربری و مورد استفاده وسیله نقلیه حق بیمه شخص ثالث اجباری (پایه) و حق بیمه مازاد مشمول اضافه نرخ و یا تخفیف طبق جدول ذیل می گردد:


راهنمای صدور

مدارک لازم جهت صدور بيمه شخص ثالث و بدنه انواع وسايل نقليه :
 1. اصل سوابق بيمه نامه قبلي
 2. تصویر یا اصل کارت مشخصات وسیله نقلیه
 3. تکمیل فرم پرسشنامه و تائيد و امضاء ؛ توسط متقاضي و يا نماينده قانوني آن
 4. در بيمه نامه بدنه : همراه داشتن وسيله نقليه موضوع بيمه جهت انجام بازديد اوليه ( در صورتيکه وسيله نقليه داراي بيمه نامه بدنه معتبر نزد شرکت بيمه آسيا مي باشد و دارنده آن درخواست افزايش سرمايه و يا پوشش بيمه اي را ندارد نيازي به بازديد کارشناس نمي باشد . )
 
 
 1. اصل گزارش مقامات انتظامي ( کروکي )
 2. اصل و تصوير بيمه نامه زيانديده و تصوير بيمه نامه مقصر حادثه
 3. اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بيمه نامه )
 4. اصل و تصوير کارت شناسايي يا شناسنامه مالکيت وسيله نقليه زيانديده و تصوير کارت شناسايي يا شناسنامه مالکيت وسيله نقليه مقصر
 5. اصل و تصوير کارت ملي زيانديده و تصوير کارت ملي مقصر
 6. اصل و تصوير کارت ملي زيانديده و تصوير کارت ملي مقصر
 7. سایر مدارک حسب تشخیص کارشناس خسارت
 1. اصل يا تصوير برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامي ( کروکي غير سازش )
 2. اصل و تصوير بيمه نامه زيانديده و تصوير بيمه نامه مقصر حادثه
 3. اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بيمه نامه )
 4. اصل و تصوير گواهينامه زيانديده يا تصوير گواهينامه مقصر حادثه
 5. اصل و تصوير کارت شناسايي يا شناسنامه مالکيت وسيله نقليه زيانديده و تصوير کارت شناسايي يا شناسنامه مالکيت وسيله نقليه مقصر
 6. اصل و تصوير کارت ملي زيانديده و تصوير کارت ملي مقصر
 7. اوراق بازجويي مقصر و زيانديده
 8. گزارش مقامات انتظامي در مراحل مختلف
 9. نظرايه کارشناس رسمي دادگستراي
 10. راي صادره و يا صورتجلسه سازش
 11. حضور مقصر حادثه به همراه وسيله نقليه حسب مورد
 12. سایر مدارک حسب تشخیص کارشناس خسارت
 
 1. اصل و تصوير بيمه نامه معتبر و متوالي مقصر و زيانديده
 2. اصل و تصوير گواهينامه رانندگي معتبر مقصر و زيانديده
 3. اصل و تصوير کارت شناسايي و شناسنامه مالکيت وسيله نقليه مقصر و زيانديده
 4. اصل و تصوير کارت ملي مقصر و زيانديده
 5. حضور رانندگان مقصر و زيانديده
 6. مراجعه وسيله نقليه مقصر و زيانديده
 
غرامت بدني بيمه شخص ثالث
  مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده:
 1. اصل و تصوير بيمه نامه مقصر حادثه
 2. اصل و تصوير گواهينامه رانندگي مقصر حادثه
 3. اصل و تصوير کارت شناسايي و شناسنامه مالکيت وسيله نقليه
 4. اصل و تصوير کارت ملي راننده مقصر
 5. تصوير برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامي اعم از اوليه و نهايي
 6. تصوير برابر اصل شده گزارش کاردان فني تصادفات يا کارشناسان رسمي دادگستراي
 7. تصوير برابر اصل شده اوراق بازجويي ( قبولي تقصير طرفين حادثه )
 8. تصوير برابر اصل شده گزارش پزشکي قانوني ( جهت مصدومين )
 9. تصوير برابر اصل شده مدارک فوت ( جهت متوفين )شامل :
  1. معاينه جسد
  2. جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
  3. انحصار وراثت نامحدود
  4. قيم نامه ( در صورت وجود صغير در ورثه )
  5. تصوير تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفي
  6. تصوير شناسنامه اولياء دم ( بازماندگان )
 10. راي بدوي و تجديد نظر دادگاه ( در صورت اعتراض هر يک از طرفين )
 
خسارت بيمه بدنه
  مدارک لازم جهت رسيدگي به پرونده هاي خسارت بيمه بدنه
 1. اصل و تصوير بيمه نامه بدنه وسيله نقليه به همراه الحاقيه هاي صادره احتمالي
 2. اصل و تصوير بيمه نامه شخص ثالث وسيله نقليه
 3. ارائه گزارش مقامات انتظامي ( کروکي )
 4. اصل و تصوير گواهينامه راننده
 5. اصل و تصوير کارت ملي بيمه گذار و راننده
 6. اصل و تصوير شناسنامه مالکيت خودرو و بنچاق
 7. اصل فاکتور هزينه هاي حمل و نجات وسيله نقليه در صورت غير قابل حرکت بودن
 8. اصل فاکتور رسمي لوازم – داغي قطعات تعويضي با نظر کارشناس ارزياب و رويت سلامت وسيله نقليه
 
 
غرامت بيمه حوادث سرنشين و راننده
  مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده:
 1. اصل و تصوير بيمه نامه مقصر حادثه
 2. اصل و تصوير گواهينامه رانندگي مقصر حادثه
 3. اصل و تصوير کارت شناسايي و شناسنامه مالکيت وسيله نقليه
 4. اصل و تصوير کارت ملي راننده مقصر
 5. تصوير برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامي اعم از اوليه و نهايي
 6. تصوير برابر اصل شده گزارش کاردان فني تصادفات يا کارشناسان رسمي دادگستراي
 7. تصوير برابر اصل شده اوراق بازجويي ( قبولي تقصير طرفين حادثه )
 8. اصل صورتحسابهاي مراکز درماني
 9. اصل فرم تکميل شده و گوهاي پزشک معالج ( جهت تعيين نقص عضو بعد از معاينه پزشک معتمد بيمه گر )
 10. مدارک فوت شامل :
  1. معاينه جسد
  2. جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
  3. انحصار وراثت نامحدود
  4. قيم نامه ( در صورت وجود صغير در ورثه )
  5. تصوير تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفي
  6. تصوير شناسنامه اولياء دم
 11. راي دادگاه در صورت نياز