روابط عمومی شرکت سرویس بیمه شهر به عنوان یک بازوی قوی مجموعه در تامین و ارتقاء علمی و سلامت همکاران می خواهد بستری را فراهم کند تا همکاران در زمینه های آموزشی،پژوهشی،اخلاقی و معنوی با شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای نهفته به گونه ای فعالیت نمایند تا بتوانند در همه ابعاد به استانداردهای جهانی سلامت نزدیکتر شوند.
شهرنامه مجموعه ایست که باهدف آگاه سازی و توسعه و ارتقاء توانمندیهای همکاران  در زمینه های علمی، دینی و مذهبی، مهارتهای زندگی , روانشناختی و.... تدوین شده است.
شهرنامه نشریه هفتگی است که انتشار منظم این هفته نامه از آبان ماه 1394 و توسط روابط عمومی شرکت سرویس بیمه شهر آغاز شد.. شهرنامه از زبان ساده استفاده می‌کند و قصد دارد با بیان مستقیم و تصویرگونه و حتی با استفاده از اصطلاحات محاوره‌ای مفاهیم را انتقال دهد.
در شهرنامه به زودی اصلاحات ساختاری صورت می گیرد و بخشهای متنوع و جدیدی به آن اضافه خواهد شد.

برای دانلود شهرنامه هفته اول آبان  اینجا را کلیک کنید

برای دانلود شهرنامه هفته دوم آبان  اینجا را کلیک کنید

برای دانلود شهرنامه هفته سوم آبان اینجا را کلیک کنید

برای دانلود شهرنامه هفته چهارم آبان  اینجا را کلیک کنید

برای دانلود شهرنامه هفته اول آذر  اینجا را کلیک کنید

برای دانلود شهرنامه هفته دوم آذر  اینجا را کلیک کنید

برای دانلود شهرنامه هفته سوم آذر  اینجا را کلیک کنید

برای دانلود شهرنامه هفته چهارم اذر  اینجا را کلیک کنید


برای دانلود شهرنامه هفته اول دی اینجا را کلیک کنید

برای دانلود شهرنامه هفته دوم دی  اینجا را کلیک کنید

برای دانلود شهرنامه هفته سوم دی  اینجا را کلیک کنید

برای دانلود شهرنامه هفته چهارم دی  اینجا را کلیک کنید

برای دانلود شهرنامه هفته اول بهمن  اینجا را کلیک کنید

برای دانلود شهرنامه هفته دوم بهمن  اینجا را کلیک کنید

برای دانلود شهرنامه هفته سوم بهمن  اینجا را کلیک کنید

برای دانلود شهرنامه هفته چهارم بهمن  اینجا را کلیک کنید

 برای دانلود شهرنامه هفته اول اسفند  اینجا را کلیک کنید

برای دانلود شهرنامه هفته دوم اسفند  اینجا را کلیک کنید

برای دانلود شهرنامه هفته سو.م اسفند  اینجا را کلیک کنید

برای دانلود شهرنامه هفته چهارم اسفند  اینجا را کلیک کنید

برای دانلود شهرنامه شماره نخست سال 95 اینجا را کلیک کنید