قانون  بيمه (مصوب ۷/۲/۱۳۱۶)


قانون تاسيس بيمه مركزي ايران

قانون تأسيس موسسات بيمه غير دولتي

قانون‌اصلاح‌قانون‌چگونگي‌اداره‌مناطق‌آزادتجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران

قانون مبارزه با پولشويي

بخشنامه ضوابط تدوین و عرضه محصولات بیمه ای 

حداقل سرمایه موسسات بیمه غیر دولتی

قانون ارتقاء سلامت اداری 

برنامه استراتژیک بیمه مرکزی