سرمایه شرکت :
سرمایه شرکت به مبلغ 120.000.000.000 ریال شامل چهل میلیون سهم یکهزار ریالی تمام پرداخت شده می‌باشد. لازم به ذکر است که مبلغ 80 میلیارد ریال افزایش سرمایه بر اساس مصوبه مجمع فوق‌العاده از محل مطالبات حال شده سهامداران صورت گرفته و در تاریخ 1393/10/13  در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

اسامی سهامداران و تعداد و درصد سهام آنان در تاریخ ترازنامه بشرح زیر می‌باشد: